Internasjonale regelverk

Personvern, herunder personopplysningsvern, er del av menneskerettighetene og inngår som del av flere internasjonale konvensjoner.

  • Verdenserklæringen om menneskerettighetene av 1948 artikkel 12
  • FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter av 1966 (SP) artikkel 17
  • Den europeiske menneskerettskonvensjon av 1950 (EMK) artikkel 8
  • Barnekonvensjonen av 1989 (BK) artikkel 16

EMK, SP og BK gjelder som norsk lov, se menneskerettsloven § 2.

I tillegg til EMK artikkel 8 er det i Europa flere generelle regelverk som gir detaljerte bestemmelser om personopplysningsvern.

Europarådskonvensjonen fra 1981 er ratifisert av mer enn 40 land. EU-direktivene gjelder alle EØS-land (EU- og EFTA-land). EUs charter gjelder bare EU-landene.

Til Europarådskonvensjonen er det gitt flere retningslinjer som gjelder mer avgrensede livsområder.

Til EU-direktivet er det gitt spesielle regler for amerikanske selskaper som ønsker adgang til å behandle personopplysninger innen EU/EØS; se Safe Harbour – [engelsk]

Telekommunikasjon:
  • EU-direktivet om beskyttelse av personopplysninger og elektronisk kommunikasjon (2002/58/EF) – kommunikasjonsverndirektivet – [engelsk]
  • EU-direktivet om lagringsplikt for tilbydere av offentlig tilgjengelig elektroniske kommunikasjonstjenester eller elektroniske kommunikasjonsnett (2006/24/EF) – datalagringsdirektivet [dansk] – [engelsk]

Merk at datalagringsdirektivet innebærer innskrenkninger i de rettigheter som gis i det generelle direktivet om personvern og telekommunikasjon. De to direktivene er primært gjennomført i norsk rett ved endringer i lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) og straffeprosessloven.

 

Politi og domstoler mv:

Handel mm.

Innen internasjonal handel har OECDs retningslinjer om personvern (1980) hatt stor innflytelse. Retningslinjene er veiledende for de mer enn 34 medlemslandene av OECD.

  • OECDs retningslinjer om personvern – [engelsk]

OECDs retningslinjer har særlig danner mønster for Asia Pacific Economic Co-operation (APEC)