Forarbeider mv

Nedenfor finner du lovforarbeider til utvalgte og viktige lover som gjelder personvern.  I tillegg har vi tatt med andre sentrale politiske dokumenter som gjelder personvern generelt. Forarbeider til endringslover er ikke med i oversikten.

GENERELT:

Personopplysningsloven:

Helseregisterloven:

 • Ot.prp.nr.5 (1999-2000) Helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven)

Helseforskningsloven:

 • NOU-2005-1. God forskning – bedre helse
 • Ot.prp.nr.74 (2006-2007) Medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven)

Arbeidsmiljøloven

 • NOU-2004-5. Arbeidslivslovutvalget
 • Ot.prp.nr.49 (2004-2005) Arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

Politiregisterloven:

 • Ot.prp.nr.108 (2008-2009) Behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven)
 • Prop.12 L (2009-2010) Lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven)
 • Innst.139 L (2009-2010). Innstilling fra justiskomiteen om lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven)

Lov om SIS

 • Ot.prp.nr.56 (1998-1999) Schengen informasjonssystem (SIS) og lov om endringer i utlendingsloven (Lovdata betaltjeneste)

Ekomloven

 • Ot.prp.nr.58 (2002-2003) Elektronisk kommunikasjon (ekomloven)

EKOMloven mv (jf. datalagringsdirektivet):

 • Innst.275 L (2010-2011). Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om endringer i ekomloven og straffeprosessloven mv. (gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett)