Unntak fra det individuelle innsynet

Innsyn i opplysninger om deg selv kan nektes dersom innsynet vil kunne skade rikets sikkerhet, landets forsvar eller forholdet til fremmede makter eller internasjonale organisasjoner.

 • Eksempel: Dersom du har vært i arbeid som polititjenestemann under et viktig utenlandsk statsbesøk, kan et innsyn i opplysninger som politiet har om deg, muligens røpe deler av sikkerhetsopplegget for statsbesøk. Dette kan i så fall være grunnlag for helt eller delvis å nekte slikt innsyn.
 • Begrunnelse: I personopplysningsloven § 23 står det bl.a. at «etten til innsyn […] omfatter ikke opplysninger som a) om de ble kjent, ville kunne skade rikets sikkerhet, landets forsvar eller forholdet til fremmede makter eller internasjonale organisasjoner.»
 • Lovtekst: http://www.lovdata.no/all/tl-20000414-031-003.html#23

Innsyn kan nektes dersom det er nødvendig å holde opplysninger hemmelig av hensyn til forebygging, etterforskning, avsløring og rettslig forfølgning av straffbare handlinger.

 • Eksempel: Hvis det er nødvendig kan trygdekontoret for eksempel nekte innsyn i den informasjonen om deg som de har innhentet for å påvise trygdesvindel.
 • Begrunnelse: I personopplysningsloven § 23 står det bl.a. at «retten til innsyn […] omfatter ikke opplysninger som  […] b) det er påkrevd å hemmeligholde av hensyn til forebygging, etterforskning, avsløring og rettslig forfølgning av straffbare handlinger.»
 • Lovtekst: http://www.lovdata.no/all/tl-20000414-031-003.html#23

Innsyn kan nektes dersom det må anses utilrådelig at du får kjennskap til opplysningene, av hensyn til din helse eller forholdet til personer som står deg nær. I slike tilfeller kan opplysningene imidlertid gis til en annen person som kan fungere som din representant (foreldre, advokat, lege og andre som kan opptre på dine vegne).

 • Eksempel: En ungdom krever innsyn som vil vise at hun lider av en alvorlig sykdom. Direkte innsyn nektes, og innsynet gis i stedet gjennom hennes lege og/eller foreldre.
 • Begrunnelse: I personopplysningsloven § 23 står det bl.a. at «retten til innsyn […] omfatter ikke opplysninger som […] c) det må anses utilrådelig at den registrerte får kjennskap til, av hensyn til vedkommendes helse eller forholdet til personer som står vedkommende nær.» Det heter dessuten i § 23 annet ledd at: «Opplysninger etter første ledd bokstav c kan på anmodning likevel gjøres kjent for en representant for den registrerte når ikke særlige grunner taler mot det»
 • Lovtekst: http://www.lovdata.no/all/tl-20000414-031-003.html#23

Innsyn kan nektes dersom opplysningen er omfattet av taushetsplikt som er fastlagt i lov. Dette gjelder særlig personopplysninger og opplysninger om drift- og forretningsforhold, jf forvaltningsloven § 13. Det finnes i tillegg en rekke andre særlover med slike bestemmelser om taushetsplikt. Innsyn kan ikke nektes på grunnlag av andre former for taushetsplikter. Det er altså ikke mulig å innskrenke innsyn på grunnlag av taushetsplikt som er gitt i instruks eller avtale. Det kan bare unntaksvis tenkes at det er taushetsplikt for opplysninger om deg selv. Det kan imidlertid tenkes at det er taushetsplikt overfor deg for forretningshemmeligheter som samtidig er opplysninger om deg, for eksempel fordi opplysningene gjelder en tidligere økonomisk virksomhet som du har avsluttet og som er overtatt av andre.

 • Eksempel: Du har tidligere gjort en oppdagelse med økonomisk verdi, og retten til å utnytte oppdagelsen er senere overdratt andre. Den som har overtatt retten vil da kunne nekte innsyn i opplysninger om deg, hvis et slikt innsyn vil skape fare for at du får kunnskaper som kan føre til krenkelser av den økonomiske retten. (Du krever for eksempel innsyn i ditt gamle elektroniske forretningsarkiv, men blir nektet).
 • Begrunnelse: I personopplysningsloven § 23 står det bl.a. «retten til innsyn […] omfatter ikke opplysninger som  […] d) det i medhold av lov gjelder taushetsplikt for».
 • Lovtekst: http://www.lovdata.no/all/tl-20000414-031-003.html#23

Innsyn kan nektes dersom opplysningen bare finnes i et materiale som er utarbeidet for intern saksforberedelse og som ikke er utlevert til andre.

 • Eksempel: Et forsikringsselskap arbeider med et brev til deg vedrørende et forestående forsikringsoppgjør, og der de redegjør for et skadetilfelle på din eiendom. Brevet foreligger bare i utkast, og ikke avsendt eller kommunisert ut av selskapet. Selskapet kan i tilfelle nekte innsyn, men må likevel gi innsyn dersom brevutkastet blir oversendt til en ekstern advokat e.l. for uttalelse m.v.
 • Begrunnelse: I personopplysningsloven § 23 står det bl.a. at «til innsyn […] omfatter ikke opplysninger som […] e) utelukkende finnes i tekst som er utarbeidet for den interne saksforberedelse og som heller ikke er utlevert til andre»
 • Lovtekst: http://www.lovdata.no/all/tl-20000414-031-003.html#23

Innsyn kan nektes dersom det vil være i strid med åpenbare og grunnleggende private eller offentlige interesser å gi informasjonen. Det er imidlertid vanskelig å tenke seg tilfelle der innsyn i opplysninger om en selv kan nektes på et slikt grunnlag.

 • Begrunnelse: I personopplysningsloven § 23 står det bl.a. at «retten til innsyn […] omfatter ikke opplysninger som […] f) det vil være i strid med åpenbare og grunnleggende private eller offentlige interesser å informere om, herunder hensynet til den registrerte selv.»
 • Lovtekst: http://www.lovdata.no/all/tl-20000414-031-003.html#23