Kan du kreve å få skriftlige opplysninger?

Du trenger ikke nøye deg med en muntlig orientering, men kan alltid kreve skriftlig informasjon. Loven gir imidlertid ikke krav på å få opplysninger på spesielle medier eller i spesiell utforming. Normalt kan du for eksempel ikke kreve opplysninger i maskinlesbar form, men det er heller ikke noe i veien for å gi innsyn på en slik måte. Måten innsynet blir gitt på må uansett være tjenlig for formålet og begrunnelsen for innsynet.

  • Begrunnelse: I § 24 heter det bl.a.: «Informasjonen kan kreves skriftlig hos den behandlingsansvarlige eller hos dennes databehandler som nevnt i § 15.» Ut over dette er det ikke oppstilt noe krav til hvorledes innsynet skal gjennomføres. I konkrete tilfelle vil imidlertid formålsbestemmelsen i § 1 gi betydelig veiledning. Således kan praktisering av innsynsrett på måter som ikke gir tilgang til et forståelig og/eller håndterlig materiale i mange tilfelle sies å være lovstridig.
  • Lovtekst: http://www.lovdata.no/all/tl-20000414-031-003.html#24