Hvem har rett til innsyn?

Alle kan kreve innsyn i opplysninger om dem selv, uansett alder, nasjonalitet eller annet. For mindreårige og umyndige kan det imidlertid oftere enn ellers være aktuelt å benytte en unntaksbestemmelse som gjelder tilfelle der innsynet vil være «utilrådelig» for den som krever innsynet.

  • Eksempel: Et barn kan på egen hånd kreve innsyn i de opplysninger som for eksempel skolen har om henne. Det kan likevel være at innsyn til barn og andre umyndige ikke blir gitt dersom opplysningene gjelder sensitive helse- og slektskapsforhold m.v.  Utenlandske statsborgere (herunder turister, flyktninger og asylsøkere) har de samme innsynsrettigheter som andre. Likevel vil noen av de mest interessante innsynsmulighetene for flyktninger og asylsøkere være omfattet av særlovgivning som begrenser innsynsretten. Det er for eksempel ikke personopplysningsloven som bestemmer hvilket innsyn som kan gis i Schengen informasjonsystem (SIS).
  • Begrunnelse: Innsynsretten etter § 18 gjelder i utgangspunktet «enhver som ber om det» og annet ledd forutsetter at alle også skal kunne få svar på om de er registrert eller ikke («Dersom den som ber om innsyn er registrert, skal den behandlingsansvarlige opplyse»).  Forarbeidene inneholder ingen nærmere forutsetninger eller presiseringer på dette punktet.
  • Lovtekst: http://www.lovdata.no/all/tl-20000414-031-003.html#18