Hvor kan jeg kreve generelt innsyn?

Du kan kreve innsyn hos alle organisasjoner, enten de er offentlige eller private. I prinsippet kan du med andre ord spørre i en hvilken som helst bedrift, organisasjon, i statlig eller kommunal forvaltning m.v.

Du kan enten henvende deg til hovedkontoret eller til noen som behandler personopplysninger i henhold til avtale med hovedkontoret, for eksempel i en datasentral. Du har neppe rett til å få informasjonen direkte fra et lokalkontor/filial e.l., men det er trolig grunnlag for å kreve at disse skal formidle kravet om innsyn videre til hovedkontoret eller til en datasentral e.l. som behandler personopplysninger for dem.

Du kan ikke kreve innsyn i hvorledes enkeltpersoner behandler personopplysninger for private og personlige formål. Retten til innsyn er heller ikke aktuell når opplysningene behandles for å bli brukt innen journalistikk og annen opinionsdannende virksomhet, eller som ledd i kunstnerisk eller litterær virksomhet.

  • Eksempel: Hvis du lurer på hva trygdekontoret behandler av personopplysninger om uførepensjonister, må du henvende deg til Rikstrygdeverket. Det er imidlertid en rimelig forventning at spørsmålet også kan stilles til trygdekontoret som kan formidle spørsmålet videre til Rikstrygdeverket. Dersom du derimot lurer på hva en avisredaksjon har av opplysninger om intervjuobjekter m.v. har du ikke krav på å få innsyn i dette
  • Begrunnelse: I lovens § 24 heter det at ”Informasjonen kan kreves  skriftlig hos den behandlingsansvarlige eller hos dennes databehandler som nevnt i § 15”. Loven gjør unntak for private personer, journalister, kunstnere og forfattere på en måte som gjør at innsynsretten blir begrenset:
    • I lovens § 3 heter det bl.a. at ”Loven gjelder ikke behandling av personopplysninger som den enkelte foretar for rent personlige eller andre private formål”
    • I lovens § 7 om forholdet til ytringsfriheten heter det: For behandling av personopplysninger utelukkende for kunstneriske, litterære eller journalistiske, herunder opinionsdannende, formål gjelder bare bestemmelsene i §§ 13-15, § 26, §§ 36-41, jf. kapittel VIII.