Hva kan du kreve å få vite?

Hva kan du kreve å få vite?

Alle som ber om det kan kreve å få vite hva slags behandling av personopplysninger som skjer i en bedrift, i offentlig forvaltning eller i en annen organisasjon. Du kan spørre generelt om de behandler personopplysninger, og i tilfelle hva denne behandlingen går ut på.

 • Eksempel: Du henvender deg til arbeidsgiveren din og spør om hva slags behandling av personopplysninger som skjer på arbeidsplassen.  Arbeidsgiveren plikter da å  regne opp alle typer behandling av personopplysninger, f.eks. i forbindelse med lønns- og personalsystemet, loggen til låsesystemet, loggen til telefonsystemet, loggen til Internettbruk m.v.
 • Lovtekst: http://www.lovdata.no/all/tl-20000414-031-003.html#18

For hver behandling av personopplysninger har du krav på visse typer informasjon. Arbeidsgiver behandler for eksempel informasjon i et låsesystem, i lønns- og personalsystemet og i telefonsystemet. For hver type behandling har du krav å få innsyn i disse opplysningene:

 • Navn og adresse på den organisasjon (e.l.) som er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger, dvs den organisasjon som bestemmer hva opplysningene skal brukes til og hvilke hjelpemidler som skal benyttes.
  • Eksempel: Dersom du krever innsyn hos arbeidsgiver, vil det som regel være arbeidsgiver som også står som ansvarlig for behandlingen av personopplysninger.  Det kan imidlertid være at utleier av kontorlokalene er ansvarlig for behandlingen av opplysninger i arbeidsgivers låsesystem. I så fall er det denne utleierens navn m.v. som skal oppgis.
  • Begrunnelse:  I personopplysningsloven § 18 om retten til innsyn, heter det bl.a.: Enhver som ber om det, skal få vite hva slags behandling av personopplysninger en behandlingsansvarlig foretar, og kan kreve å få følgende informasjon om en bestemt type behandling:  a) navn og adresse på den behandlingsansvarlige og dennes eventuelle representant.
  • Lovtekst: http://www.lovdata.no/all/tl-20000414-031-003.html#18
 • Navn og adresse på den eller de personer som har det daglige ansvaret for behandlingen. Du kan m.a.o. ikke avspises med navnet på organisasjonen, men har krav på å få oppgitt navnet på en bestemt person.
  • Begrunnelse:  I personopplysningsloven § 18 om retten til innsyn, heter det bl.a.: «Enhver som ber om det, skal få vite hva slags behandling av personopplysninger en behandlingsansvarlig foretar, og kan kreve å få følgende informasjon om en bestemt type behandling: […] b) hvem som har det daglige ansvaret for å oppfylle den behandlingsansvarliges plikter»
  • Lovtekst: Http://www.lovdata.no/all/tl-20000414-031-003.html#18
 • Hva som er formålet med behandlingen, dvs hva opplysningene skal brukes til. Formålet skal være fastsatt før behandling av opplysninger starter, og kan ikke uten videre endres.
  • Eksempel: Du krever å få vite formålet med behandling av personopplysninger i låsesystemet hos arbeidsgiver. Aktuelle formål vil da typisk være å unngå uautorisert tilgang til bygget. Ikke alle formål er lovlige, f.eks. fordi det krever samtykke fra de personer som blir registrert. Er formålet med låsesystemet «registrering av ansattes tilstedeværelse», kan det være grunn til å undersøke om dette er et lovlig.
  • Begrunnelse: I personopplysningsloven § 18 om retten til innsyn, heter det bl.a.: «Enhver som ber om det, skal få vite hva slags behandling av personopplysninger en behandlingsansvarlig foretar, og kan kreve å få følgende informasjon om en bestemt type behandling: […] formålet med behandlingen»
  • Lovtekst: http://www.lovdata.no/all/tl-20000414-031-003.html#18
 • Hvilke opplysningstyper som blir behandlet. En opplysningstype er for eksempel «adresse», «yrke», «seksuell legning», «lønn» m.v. Det kan selvsagt tenkes en lang rekke mulige opplysningstyper. Etter reglene om det generelle innsynet har du bare rett til innsyn i hva slags typer av personopplysninger som blir behandlet.
  • Eksempel: Du spør for eksempel Aftenposten om hva de behandler av opplysninger om personer som bruker avisens nettutgave. Du har da krav på å få oppgitt alle typer informasjon som logges og informasjon som Aftenposten ber den enkelte om å registrere.
  • Begrunnelse: I personopplysningsloven § 18 om retten til innsyn, heter det bl.a.: «Enhver som ber om det, skal få vite hva slags behandling av personopplysninger en behandlingsansvarlig foretar, og kan kreve å få følgende informasjon om en bestemt type behandling: […] d) beskrivelser av hvilke typer personopplysninger som behandles».
  • Lovtekst: http://www.lovdata.no/all/tl-20000414-031-003.html#18
 • Hvor opplysningene er hentet fra, dvs hvilke kilder (maskinelle eller manuelle) som benyttes for å samle inn personinformasjon.
  • Eksempel: Du har søkt om boliglån i en bank og har i den anledning selv gitt opplysninger til banken. Loven gir deg krav på også å få vite hvilke andre informasjonskilder som blir benyttet for å innhente opplysninger om deg i anledning lånesøknaden, for eksempel fra kredittopplysningsbyråer, skattemyndigheter, arbeidsgiver m.v.
  • Begrunnelse: I personopplysningsloven § 18 om retten til innsyn, heter det bl.a.: «Enhver som ber om det, skal få vite hva slags behandling av personopplysninger en behandlingsansvarlig foretar, og kan kreve å få følgende informasjon om en bestemt type behandling: […] e) hvor opplysningene er hentet fra»
  • Lovtekst: http://www.lovdata.no/all/tl-20000414-031-003.html#18
 • Om personopplysningene vil bli utlevert, og eventuelt hvem som er mottaker. Det kreves neppe fysisk overlevering. I de fleste tilfelle vil det være nok at opplysningene gjøres tilgjengelig for lesing m.v. for andre, for eksempel ved å publisere opplysninger på en web-side.
  • Eksempel: Det er videoovervåkning i butikken og du lurer på hvem som får tilgang til opptakene (butikkens ansatte, vaktselskapet eller andre?)
  • Begrunnelse: I personopplysningsloven § 18 om retten til innsyn, heter det bl.a.:»Enhver som ber om det, skal få vite hva slags behandling av personopplysninger en behandlingsansvarlig foretar, og kan kreve å få følgende informasjon om en bestemt type behandling: […] f) om personopplysningene vil bli utlevert, og eventuelt hvem som er mottaker»
  • Lovtekst: http://www.lovdata.no/all/tl-20000414-031-003.html#18

For å være helt sikker på at du har rett til å se alle de opplysningene som er nevnt ovenfor, må du sjekke unntakene.