Utdanning

Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO

Bachelor i Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet
Avdeling for forvaltningsinformatikk tilbyr  bachelorstudiet i Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet (DRI). Studiet tar for seg ulike sider ved bruk av IKT i offentlig sektor, og legger spesiell vekt på rettslige spørsmål, særlig vedrørerende personvern, rettssikkerhet og demokrati. Nedenfor følger lenker til emner der personvern inngår som et hovedelement.

Master i Forvaltningsinformatikk
Masterstudiet i  forvaltningsinformatikk organiseres av Avdeling for forvaltningsinformatikk og bygger på bachelorgraden i DRI.  På masterstudiet integreres personvern i spørsmål om utvikling av rettslige beslutningssystemer i offentlig forvaltning. Et hovedperspektiv er at personopplysninger er beslutningsgrunnlag for enkeltvedtak for systemene brukes til å treffe. Dermed smelter personvernspørsmålene i stor grad sammen med spørsmål om rettssikkerhet.

 

Senter for rettsinformatikk, UiO

JUR1620 – Personvern
Dette emnet gir en innføring i rettslige og rettspolitiske aspekter ved behandling av personopplysninger etter norsk og europeisk rett. Sentralt står personopplysningsloven og personverndirektivet. Det legges vekt på at man kan plassere reguleringen inn i en rettspolitisk sammenheng, og at man mestrer den interesseavveining som må foretas mellom ulike hensyn. Emnet er mer rettet mot internasjonal rett enn DRI 1010 (jf ovenfor).

JUS5620 – Personvern 
Dette masteremnet tilsvarer JUR1620, men med større kunnskapskrav enn for bacheloremnet.

JUR1630 – Privacy, Data Protection and Lex Informatica

This course seeks to illuminate the rationale and regulatory logic of data protection policies along with the various technological challenges that they face. Another aim  is to facilitate an understanding of the regulatory impact of information technology; that is, to analyse the significance and role of what has been termed “lex informatica” (Reidenberg). The course seeks also to illuminate legal-regulatory issues related to freedom of expression, the increasing automatisation of decision-making processes, and the increasingly cross-national character of organisational transactions.

JUS5630 – Privacy, Data Protection and Lex Informatica

This master’s course is similar to JUR1630, but with more knowledge demanded than in the  bachelor’s course.