Personvernmyndigheter i Norge

Datatilsynet

Datatilsynet er et tilsyn etablert i medhold av personopplysningsloven § 42. Datatilsynet er organisert som et uavhengig forvaltningsorgan under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartemenet (FAD), men kan ikke instrueres av departementet.  Datatilsynet skal bl.a. kontrollere at lover og forskrifter vedrørende personvern blir fulgt, og samtidig være «vaktbikkje» og gjøre oppmerks0m på viktige spørsmål om personvern.  Datatilsynet har også myndighet etter flere andre lover, bl.a. helseregisterloven, helseforskningsloven, lov om Schengen informasjonssystem og politiregisterloven.

Personvernnemda

Personvernnemda (PVN) er et klageorgan for Datatilsynets vedtak . PVN opprettet med hjemmel i personopplysningsloven § 43 som et uavhengig forvaltningsorgan under FAD, og kan derfor ikke instrueres av departementet. Nemda består av 7 medlemmer som oppnevnes for fire år ad gangen. Personvernnemndas avgjørelser publiseres på nemndas nettsider, og har i utgangspunktet relativt stor vekt i rettslig argumentasjon. Nemnda har myndighet etter flere lover.

ARBEIDSTILSYNET

Arbeidstilsynet er gitt myndighet til å håndheve bestemmelsene i arbeidsmiljøloven kapittel 9 om kontroll med arbeidstakere, se aml § 18-1.

HElsETILSYNET

Helsetilsynet har sammen med Datatilsynet myndighet til å håndheve helseregisterloven (se hrl § 31) og helseforskningsloven (se hfl § 51).

FORBRUKEROMBUDET

Forbrukerombudet har myndighet vedrørende særlige former for markedsføring til personer via internett, telefon mv. Reservasjonsregisteret i Brønnøysund er del av denne reguleringen.