Forskning ved SERI og AFIN

SERI deltok aktivt da det tidlig på 1970-tallet ble igangsatt to lovutredninger (Seip- og Sandvik-utvalget) som senere resulterte i personregisterloven (1978). Loven ble avløst av personopplysningsloven i 2000 men begge lover ble i stor grad tuftet på den interesseteori som ble utviklet parallelt med utredningsarbeidene. Sentralt stod lederen for «Avdeling for edb-spørsmål», professor dr. juris Knut S. Selmer, som sammen med Ragnar Dag Blekeli gav ut boken Data og personvern (1977).

SERI og AFIN har lenge spilt en betydningsfull rolle i forskning og debatt vedrørende personvern, og flere skjellsettende doktoravhandlinger er skrevet. I 2001 forsvarte Lee A Bygrave sin avhandling Data Protection Law: Approaching Its Rationale, Logic and Limits, et arbeid som i dag kan regnes som et internasjonalt standardverk innen personvern. Stephen K. Karanjas avhandling Schengen Information System and Border Control Co-operation: A Transparency and Proportionality Evaluation (2006) går rett til kjernen av dagsaktuelle problemstillinger vedrørende avveiningen mellom sikkerhet på den ene side og personvern og menneskerettigheter på den annen. Samme år kunne Rolf Riisnæs forsvare avhandlingen Digitale sertifikater og sertifikattjenester – roller, oppgaver og ansvar som gjelder spørsmål om informasjonssikkerhet og elektroniske sertifikaters og sertifikattjenesters art, særpreg og potensial. Samtidig behandler avhandlingen klart privatrettslige spørsmål vedrørende villedningsansvar innenfor sertifikatområdet.

SERI har også arbeidet med informasjonssikkerhet siden midten av 1980-årene, først i tilknytning til personvern og senere også som mer selvstendig emneområde. I de senere årene har det bl.a. vært forsket på informasjonssikkerhetsregelverk, dvs forskning i skjæringspunktet mellom informasjonssikkerhet og regelverksadministrasjon. Personvernspørsmål er sentrale innen den elektroniske forvaltningen, noe som innebærer at studentforskningen knyttet til masteroppgaver i forvaltningsinformatikk har stor betydning innen dette forskningsfeltet.